Tamil Meaning of 'protocol'

Meaning of 'protocol'

  • இரு நாட்களுக்கு இடையில் ஆன உடன்படிக்கையின் முதற் குறிப்பு

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Tamil Words

English - Tamil Dictionary Search