Tamil Meaning of 'diagonal'

Meaning of 'diagonal'

  • எதிர்க்கோணங்களைச்சேர்க்கும்
  • எதிர்க்கோணங்களைச்சேர்க்கும் நேர்க்கோடு
  • மூலைவிட்டம்

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Tamil Words

English - Tamil Dictionary Search