Tamil Meaning of 'dead fall'

Meaning of 'dead fall'

  • முட்டு நீக்கியதும் மேல் விழுந்து கொல்லும் பளுவுடைய பொறி


Browse English to Tamil Words

English - Tamil Dictionary Search