Tamil Meaning of 'seasoning'

Meaning of 'seasoning'

  • உப்பு, மிளகு முதலியவை கொண்டு கலையூட்டப்பட்ட உணவு

Synonyms


Browse English to Tamil Words

English - Tamil Dictionary Search