Tamil Meaning of 'after grass'

No direct Tamil meaning for the English word 'after grass' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'after grass'
 • after thought பின் யோசனை
 • after all மொத்தத்தில் எப்படியிருந்தாலும்
 • after image பார்த்த பின் பதிந்திருக்கும் உருவம்
 • after life மறுமை
 • after date 1. குறித்த தேதிக்குப்பின்    2. தேதிக்குப் பின்
 • after grass புல் அறுத்த பின் வரும் மறு வளர்ச்சி
 • after shaft பின் கொத்திறகு இழைகள்
 • after-birth 1. இளங்கொடி    2. மாசு    3. பேற்றுக்குப்பின் நிலை
 • after dinner உணவிற்குப் பிற்பட்ட வேலை
 • after sensation உணர்வின் பின்விளைவு
 • elephant grass யானைப் புல்
 • grass carp 1. புற்கெண்டை    2. புல்லுண்ணும் கெண்டை    3. குளங்களிலுள்ள பாசிகளை உயிரியல் முறையில் ஒழிக்க ஏற்ற வெளிநாட்டு மீனினம்
 • after grass புல் அறுத்த பின் வரும் மறு வளர்ச்சி
 • grass staggers 1. புல் வலிப்பு நோய்    2. மக்னீசியச் சத்துப் பற்றாக்குறை நோய்
 • indian grass இந்தியப்புல்
 • grass land புல்வெளி நிலம்
 • grass disease புல் சுகவீனம்
 • lemon grass oil எலுமிச்சைப் புல் எண்ணெய்
 • guinea grass கினியாப் புல்
 • grass hopper வெட்டுக்கிளி

English - Tamil Dictionary Search

Browse English to Tamil Words