Tamil Meaning of 'parallel'

Meaning of 'parallel'

  • (கோடுகள் வகையில்) ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை இணைவான
  • ஒத்த சம்பவங்கள்

Related Phrases

Synonyms


English - Tamil Dictionary Search

Browse English to Tamil Words