Tamil Meaning of 'personal'

Meaning of 'personal'

  • தனிநபருக்குரிய
  • ஒரு நபருக்குரிய
  • தனி மனிதர் சார்ந்த

Synonyms


English - Tamil Dictionary Search

Browse English to Tamil Words