Tamil Meaning of 'air foil'

Meaning of 'air foil'

  • காற்றிலை
  • மெல்லிய விமான இறகமைப்பு


Browse English to Tamil Words

English - Tamil Dictionary Search